Sort by
Sort by

Nagradna igra "BODI SAM SVOJ BARISTA IN OSVOJI PRIVLAČNE NAGRADE!"

BODI SAM SVOJ BARISTA

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

»BODI SAM SVOJ BARISTA IN OSVOJI PRIVLAČNE NAGRADE!«

 

ORGANIZATOR

1. člen

 

To besedilo določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »BODI SAM SVOJ BARISTA IN OSVOJI PRIVLAČNE NAGRADE!« (v nadaljevanju: Pravila), katere organizator je družba NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, matična številka: 5848156000 ID za DDV: SI81290292 (v nadaljevanju Organizator oz. NESTLE). Odgovornost za nagradno igro je izključno na Organizatorju.

Tehnični izvajalec in pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov je MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, Davčna številka: SI17143632 (v nadaljevanju: Tehnični izvajalec).

Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletni strani www.nestle.si.

 

 

NAMEN NAGRADNE IGRE

2. člen

 

Namen organiziranja nagradne igre je promocija blagovih znamk in izdelkov v lasti podjetja NESTLÉ, ki so navedeni v 4. členu navedenih Pravil in pogojev sodelovanja.

 

TRAJANJE                                                       

3. člen

 

Nagradna igra traja od 15. 4. 2024 do vključno 5. 5. 2024 in se nanaša na vse poslovalnice MIMOVRSTE in spletno trgovino MIMOVRSTE v Sloveniji.

 

 

IZDELKI NAGRADNE IGRE

4. člen

 

Za sodelovanje v nagradni igri pridejo v poštev izdelki blagovne znamke NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Iz sodelovanja so izrecno izključeni vsi izdelki blagovne znamke STARBUCKS by NESCAFÉ DOLCE GUSTO.

 

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

 

5. člen

 

5.1        V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletni strani www.nestle.si. Zaposleni pri Organizatorju in Tehničnem izvajalcu, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane partnerske zveze, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe so lahko dobitniki oz. prevzamejo nagrado, vendar le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. 

 

5.2        Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina, ki štejeta kot prijava za sodelovanje.

 

5.2.1 Posameznik v času trajanja nagradne igre v spletni trgovini MIMOVRSTE v Republiki Sloveniji kupi najmanj dve transportni pakiranji* kavnih kapsul Nescafé Dolce Gusto (*1 transportno pakiranje vsebuje 3 posamezna pakiranja), kar mora biti razvidno iz istega računa, razen izdelkov, ki so na podlagi 4. člena teh Pravil izvzeti iz nagradne igre, ter pošlje prijavo prek SMS sporočila na številko 6111 z naslednjo vsebino: NDG številka računa, ime priimek, naslov, poštna številka kraj 

Primer:

Prejemnik: 6111

            Tekst: NDG PE0201-02-56018, Janez Novak, Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana

Ob poslanem besedilnem sporočilu, kot je določeno v teh splošnih pogojih, udeleženec prejme naslednje besedilno sporočilo:

Pozdravljeni, hvala za sodelovanje. Prosimo, shranite racun za nagradno igro Nescafe Dolce Gusto.

 

Vsako SMS sporočilo se zaračuna pošiljatelju po ceniku mobilnega operaterja.

Mobilni operater je 2Mobile, svetovanje in posredovanje, d.o.o.., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, Davčna številka: SI82898286. Prejeti povratni SMS je brezplačen.

 

Tisti uporabniki, ki zaradi blokade prejemanja t.i. komercialnih sporočil ne morejo pošiljati SMS/MMS sporočil s ključno besedo na kratko številko (6111), naj za ponovno aktiviranje delovanja kontaktirajo svojega operaterja.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, kar pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se kasnejša prijava razglasi za neveljavno.

Vse pravilno poslane prijave prek SMS sporočila bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru, da je izžreban pred prevzemom nagrade poslati Organizatorju (lahko tudi kopijo). Iz istega računa mora biti razvidno, da sta bili kupljeni najmanj dve transportni pakiranji izdelkov NESCAFÉ DOLCE GUSTO, kot navedeno v prvem odstavku te točke.

Kot pravilna prijava velja tudi, če udeleženec originalni račun skupaj s svojimi podatki pošlje po pošti na naslov NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, pod pogojem da številka računa še ni bila poslana preko SMS-a s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke).

Ali

5.2.2 Posameznik v času trajanja nagradne igre pošlje prijavo preko e-mail naslova na [email protected] z naslednjo vsebino: NDG in priloženo fotografijo jutranje kave NESCAFÉ DOLCE GUSTO. V primeru pošiljanja na zgornji e-naslov, je potrebno dodati tudi ime in priimek, naslov ter mobilno številko udeleženca.

Nakup izdelkov v tem primeru ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – s poslano fotografijo, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) fotografijo. Prijava mora biti unikatna, to pomeni, da se več različnih oseb ne more prijaviti s fotografijo z istega elektronskega naslova ali z isto fotografijo z različnih elektronskih naslovov. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa – s fotografijo, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Vse poslane fotografije, ki zadostujejo zgornjim pogojem, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.

Sodelovanje v nagradni igri na zgoraj opisane načine je mogoče najkasneje do 5. 5. 2024 do 24:00 ure, v kolikor je bila prijava poslana na enega izmed zgoraj opisanih načinov.

5.3        S Prijavo v nagradno igro (z eno izmed dveh možnosti iz 5. člena teh pravil) udeleženec izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi Pravili in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval ta Pravila nagradne igre. 

5.4 Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje elektronsko sporočilo Organizatorju na naslov [email protected]. Po prejemu tega sporočila ga Organizator izključi iz svoje centralne baze podatkov.

 

NAGRADNI SKLAD

6. člen

 

6.1        Nagradni sklad vsebuje:

 

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 1.888,40 € (tisoč osemsto oseminosemdeset evrov in štirideset centov).

 

6.2        Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

 

ŽREBANJE NAGRAD

7. člen

 

7.1        Žrebanje nagrad bo potekalo med vsemi unikatnimi številkami poslanih računov in v primeru poslane fotografije med unikatnimi fotografijami in elektronskimi naslovi. Najprej bodo izžrebani dobitniki 10 x kavni aparat KRUPS KP270810 Infinissima Touch Black + 6 paketov kavnih kapsul NESCAFÉ DOLCE GUSTO in nato dobitniki 15 x termovka NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Žrebanje bo potekalo v prostorih Tehničnega izvajalca MPG Plus d.o.o., na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Žrebanje nagrad bo potekalo 13. 5. 2024.

 

7.2        Vsak udeleženec je lahko izžreban samo za eno nagrado. Nagrajenci bodo izžrebani iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo nadzirala tričlanska komisija. O poteku žrebanja se bo vodil zapisnik. Komisija bo preverjala, ali je nagrajenec sodeloval v nagradni igri skladno s temi Pravili. V primeru, da se njegova Prijava kadarkoli do izročitve nagrade razglasi za neveljavno (npr. zaradi neveljavnega ali neobstoječega računa oziroma iz drugih razlogov), izžrebani udeleženec izgubi pravico do nagrade, Organizator pa v naknadnem žrebanju izžreba novega nagrajenca. Naknadno žrebanje se izvede le za nepodeljene nagrade.

 

7.3        V primeru, da v nagradni igri sodeluje manjše število sodelujočih od števila nagrad, ki so predvidene, se po žrebanju nagrad, skladno s temi Pravili, preostali nagradni sklad razdeli med vse prijave, ki so prispele. V tem primeru lahko posamezni dobitnik prejme več kot eno nagrado.

 

8. člen

 

8.1        O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, mobilna številka dobitnika in naziv ter vrednost nagrade posameznega nagrajenca. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

 

8.2        Razen v primeru iz točke 7.2 teh Pravil so rezultati žrebanja dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa v nobenem primeru ni mogoča. 

 

NAGRAJENCI

9. člen

9.1 Imena in priimki nagrajencev bodo objavljeni na spletni strani www.nestle.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju. Nagrajenci bodo o prejeti nagradi obveščeni na mobilno številko, s katero so sodelovali v nagradni igri, prek SMS sporočila ali telefonskega klica v roku 8 delovnih dni od žrebanja. Nagrajenci s sodelovanjem soglašajo, da se njihovo ime, priimek, fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjeni spletni strani. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

 

9.2 Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

 

PREVZEM NAGRAD

10. člen

10.1      Nagrajenci, ki so izpolnili pogoje po teh Pravilih, morajo za prejem nagrade posredovati sledeče podatke: ime, priimek, naslov, rojstni datum, v primeru prejema nagrade v vrednosti nad 42 EUR davčno številko, in v primeru sodelovanja s številko računa tudi kopijo le-tega in sicer na elektronski naslov na [email protected] ali po pošti na naslov NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana. Podatke morajo nagrajenci poslati v roku 3 delovnih dni od prejema obvestila o rezultatu žrebanja prek SMS sporočila oz. klica. Če nagrajenec pošlje originalni račun po pošti, mora poleg vseh že zgoraj zahtevanih podatkov pripisati tudi telefonsko številko. Nagrado prejmejo po hitri pošti v 30-ih delovnih dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O pošiljki bo izvajalec dobitnika obvestil. V primeru, da se izžrebanec na telefonski klic ali SMS, prejet s strani podjetja NESTLE, ne odzove v 3 delovnih dneh po posameznem žrebanju oziroma v roku 3 delovnih dni po prejetem obvestilu o rezultatu žrebanja Organizatorju ne sporoči davčne številke v primeru prejema nagrade v vrednosti nad 42 EUR, bo Organizator nagradne igre izbral naslednjega nagrajenca. V primeru, da nagrajencu nagrade ne bo mogoče osebno izročiti, jo bo lahko osebno prevzel na sedežu organizatorja v vnaprej dogovorjenem terminu. V primeru, da se poslana nagrada, po hitri pošti vrne nazaj, se šteje, da se je nagrajenec nagradi izrecno odpovedal. V tem primeru je Organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca in mu nagrade ni dolžan izročiti. Nagrajenec v tem primeru tudi nima pravice do nadomestila. Organizator lahko v tem primeru nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. 

 

10.2      Mladoletnik lahko prejme nagrado le, če starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s Pravili in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

 

10.3      S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do nagrajenca.

 

10.4      Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper Organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, napak nagrade, itd.).

 

PREKINITEV NAGRADNE IGRE

11. člen

Nagradna igra se lahko prekine samo zaradi okoliščin, za katere Organizator ne odgovarja, oziroma jih ne more preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

 

VARSTVO PODATKOV

12. člen

12.1      Organizator in Tehnični izvajalec (pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov) se obvezujeta, da bosta podatke obdelovala in varovala v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Udeleženci v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do izpolnitve namena vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko osebnih podatkov nagrajencev in udeležencev izključno za namene obveščanja o nagradni igri kar med drugim vključuje tudi obveščanje javnosti o rezultatih nagradne igre in izpolnjevanje davčnih obveznosti Organizatorja. Udeleženec ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Udeleženec lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov.. Udeleženec ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu v primeru suma kršitve udeleženčevih pravic oziroma suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ali veljavnega  Zakona o varstvu osebnih podatkov. Udeleženec v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na elektronski naslov [email protected].  Udeleženec se zaveda, da se s preklicem soglasja za obdelavo podatkov odpove sodelovanju v nagradni igri.  

Zahteva za izbris podatkov in preklic soglasja ne vplivata na zakonito obdelavo podatkov s strani Organizatorja in Tehničnega izvajalca pred prejemom zahteve. Organizator bo izbrisal osebne podatke iz svojih evidenc v 30 dneh od prejema zahteve.

 

12.2      Organizator se zaveže, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu, skladno z veljavno zakonodajo.

 

KONČNE DOLOČBE 

13. člen

 

13.1      Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre dostopna na spletni strani www.nestle.si.  

 

13.2      Organizator si pridržuje pravico do sprememb teh Pravil. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.nestle.si.

 

13.3      Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v posledici prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

 

13.4      Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

                                                   

Ljubljana, 10. 4. 2024

Organizator:

NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o.

 

10 x kavni aparat KRUPS KP270810 Infinissima Touch Black + 6 paketov kavnih kapsul NESCAFÉ DOLCE GUSTO

Neža Demojzes 
Jasmina Šket Mijatovič 
Janko Hohkraut 
Miha Jelnikar 
Davor Ožura 
Josip Korimšek 
Bojana Šubelj 
Eva Pustinek 
Amir Zulić 
Urska Kmetič

15 x termovka NESCAFÉ DOLCE GUSTO

Martin Ferenec 
Sandra Podrenik 
Nataša Bertoncelj 
Miran Harc 
Renata Osolnik 
Petra Hojak 
Dejan Lamut 
Jernej Osolnik 
Teja Sever Volčič 
Tugomir Volčič 
Helena Imperl 
Tadeja Radolli 
Daniela Elbert 
Suzana Pustinek 
Edita Globočnik