Sort by
Sort by

Nagradna igra "UJEMITE ČAROBNE PRAZNIČNE TRENUTKE Z VAŠIMI NAJBLIŽJIMI"

Nagradna igra "UJEMITE ČAROBNE PRAZNIČNE TRENUTKE Z VAŠIMI NAJBLIŽJIMI"

ORGANIZATOR
1. člen

To besedilo določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »UJEMITE ČAROBNE PRAZNIČNE TRENUTKE Z VAŠIMI NAJBLIŽJIMI« (v nadaljevanju: Pravila), katere organizator je družba NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, matična številka: 5848156000 ID za DDV: SI81290292 (v nadaljevanju Organizator oz. NESTLE). Odgovornost za nagradno igro je izključno na Organizatorju.

Tehnični izvajalec in pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov je Sinhro d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, matična številka 2296390000, ID za DDV: SI38628767 (v nadaljevanju: Tehnični izvajalec).

Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletni strani www.nestle.si.

NAMEN NAGRADNE IGRE
2. člen

Namen organiziranja nagradne igre je promocija blagovih znamk in izdelkov v lasti podjetja NESTLÉ, ki so navedeni v 4. členu navedenih Pravil in pogojev sodelovanja.

TRAJANJE
3. člen

Nagradna igra traja od 1. 12. 2022 do vključno 31. 12. 2022 in se nanaša na vse poslovalnice trgovske verige TUŠ v Sloveniji.

IZDELKI NAGRADNE IGRE
4. člen

Za sodelovanje v nagradni igri pridejo v poštev izdelki naslednjih blagovnih znamk NESTLÉ: THOMY, MAGGI, NESCAFÉ, NESCAFÉ DOLCE GUSTO, AFTER EIGHT, KIT KAT, SMARTIES, LION, NESQUIK, NESVITA, PURINA, žitni kosmiči za zajtrk CHEERIOS, CINI MINIS, COOKIE CRISP, CORN FLAKES, CHOCAPIC, LION, NESQUIK in FITNESS ter žitne ploščice NESQUIK in FITNESS. Iz sodelovanja so izrecno izključeni vsi izdelki blagovne znamke STARBUCKS in STARBUCKS by NESCAFÉ DOLCE GUSTO.

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
5. člen

5.1 V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletni strani www.nestle.si. Zaposleni pri Organizatorju in Tehničnem izvajalcu, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane partnerske zveze, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe so lahko dobitniki oz. prevzamejo nagrado, vendar le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

5.2 Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina, ki štejeta kot prijava za sodelovanje.

5.2.1 Posameznik v času trajanja nagradne igre v kateri koli poslovalnici trgovske verige TUŠ v Republiki Sloveniji kupi kateri koli izdelek/izdelke blagovne znamke Nestlé v skupni vrednosti najmanj 5,00 € (kar mora biti razvidno iz istega računa), razen izdelkov, ki so na podlagi 4. člena teh Pravil izvzeti iz nagradne igre, ter pošlje prijavo prek SMS sporočila na številko 051440680 z naslednjo vsebino: NESTLE številka računa, Ime, Priimek in Naslov.
Primer:
Prejemnik: 051440680
Tekst: NESTLE PE0201-02-56018, Janez Novak, Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija

Vsak poslani SMS/MMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenija, A1, Hot Mobil, Telemach in T-2). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Tisti uporabniki, ki zaradi blokade prejemanja t.i. komercialnih sporočil ne morejo pošiljati SMS/MMS sporočil s ključno besedo na kratko številko (051440680), naj za ponovno aktiviranje delovanja kontaktirajo svojega operaterja.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, kar pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se kasnejša prijava razglasi za neveljavno.

Vse pravilno poslane prijave prek SMS sporočila bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru, da je izžreban pred prevzemom nagrade poslati Organizatorju (lahko tudi kopijo). Iz istega računa mora biti razvidno, da je bil/so bili kupljeni izdelek/izdelki NESTLÉ v skupni vrednosti najmanj 5,00 €, kot navedeno v prvem odstavku te točke.

Kot pravilna prijava velja tudi, če udeleženec originalni račun skupaj s svojimi podatki pošlje po pošti na naslov NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, pod pogojem da številka računa še ni bila poslana preko SMS-a s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke). Kot pravilno sodelovanje velja tudi, če udeleženec pošlje e-mail s skeniranim računom na [email protected].

Ali

5.2.2 Posameznik v času trajanja nagradne igre pošlje prijavo preko MMS sporočila na številko 051440680 ali prek e-mail naslova na [email protected] z naslednjo vsebino: NESTLE in priloženo fotografijo jedi, ki naj bo pripravljena z vsaj enim izmed NESTLÉ izdelkov, ki so navedeni v 4. členu teh Pravil, ter seznam sestavin, ki so bile uporabljene. V primeru pošiljanja na zgornji e-naslov ali pošiljanja MMS na številko 051440680, je potrebno dodati tudi ime in priimek, naslov ter mobilno številko udeleženca.

Nakup izdelkov v tem primeru ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – s poslano fotografijo, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) fotografijo. Prijava mora biti unikatna, to pomeni, da se več različnih oseb ne more prijaviti s fotografijo pod isto telefonsko številko ali z isto fotografijo pod različnimi telefonskimi številkami. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa – s fotografijo, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Vse poslane fotografije, ki zadostujejo zgornjim pogojem, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.

Vsak poslani SMS in MMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenija, A1, Hot Mobil, Telemach in T-2). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Tisti uporabniki, ki zaradi blokade prejemanja t.i. komercialnih sporočil ne morejo pošiljati SMS sporočil s ključno besedo na kratko številko (051440680), naj za ponovno aktiviranje delovanja kontaktirajo svojega operaterja.

Sodelovanje v nagradni igri na zgoraj opisane načine je mogoče najkasneje do 31. 12. 2022 do 24:00 ure, v kolikor je bila prijava poslana na enega izmed zgoraj opisanih načinov.

5.3 S Prijavo v nagradno igro (z eno izmed dveh možnosti iz 5. člena teh pravil) udeleženec izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi Pravili in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval ta Pravila nagradne igre.

5.4 Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje elektronsko sporočilo Organizatorju na naslov [email protected]. Po prejemu tega sporočila ga Organizator izključi iz svoje centralne baze podatkov.

NAGRADNI SKLAD
6. člen

6.1 Nagradni sklad vsebuje:
• 15 x darilna kartica Tuš v vrednosti 20,00 eur
• 5 x polaroidni fotoaparat Polaroid v vrednosti 150,00 eur
• 4 x akcijska kamera GoPro Hero v vrednosti 460,00 eur
• 3 x dron v vrednosti 600,00 eur

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 4.690.00 €.

6.2 Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

ŽREBANJE NAGRAD
7. člen

7.1 Žrebanje nagrad bo potekalo med vsemi unikatnimi številkami poslanih računov in v primeru poslane fotografije med unikatnimi fotografijami in telefonskimi številkami. Najprej bodo izžrebani dobitniki 15 x darilna kartica Tuš v vrednosti 20,00 eur, nato dobitniki 5 x polaroidni fotoaparat Polaroid v vrednosti 150,00 eur, nato dobitniki 4 x akcijska kamera GoPro Hero v vrednosti 460,00 eur in nazadnje dobitniki 3 x dron v vrednosti 600,00 eur. Žrebanje bo potekalo v prostorih tehničnega izvajalca Sinhro, družba za komunikacije d.o.o. na naslovu Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, Slovenia.

Žrebanje nagrad bo potekalo 10. 1. 2023.

7.2 Vsak udeleženec je lahko izžreban samo za eno nagrado. Nagrajenci bodo izžrebani iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo nadzirala tričlanska komisija. O poteku žrebanja se bo vodil zapisnik. Komisija bo preverjala, ali je nagrajenec sodeloval v nagradni igri skladno s temi Pravili. V primeru, da se njegova Prijava kadarkoli do izročitve nagrade razglasi za neveljavno (npr. zaradi neveljavnega ali neobstoječega računa oziroma iz drugih razlogov), izžrebani udeleženec izgubi pravico do nagrade, Organizator pa v naknadnem žrebanju izžreba novega nagrajenca. Naknadno žrebanje se izvede le za nepodeljene nagrade.

7.3 V primeru, da v nagradni igri sodeluje manjše število sodelujočih od števila nagrad, ki so predvidene, se po žrebanju nagrad, skladno s temi Pravili, preostali nagradni sklad razdeli med vse prijave, ki so prispele. V tem primeru lahko posamezni dobitnik prejme več kot eno nagrado.

8. člen

8.1 O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, mobilna številka dobitnika in naziv ter vrednost nagrade posameznega nagrajenca. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

8.2 Razen v primeru iz točke 7.2 teh Pravil so rezultati žrebanja dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa v nobenem primeru ni mogoča.

NAGRAJENCI
9. člen

9.1 Imena in priimki nagrajencev bodo objavljeni na spletni strani www.nestle.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju. Nagrajenci bodo o prejeti nagradi obveščeni na mobilno številko, s katero so sodelovali v nagradni igri, prek SMS sporočila ali telefonskega klica v roku 8 delovnih dni od žrebanja. Nagrajenci s sodelovanjem soglašajo, da se njihovo ime, priimek, fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjeni spletni strani. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

9.2 Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

PREVZEM NAGRAD
10. člen

10.1 Nagrajenci, ki so izpolnili pogoje po teh Pravilih, morajo za prejem nagrade posredovati sledeče podatke: ime, priimek, naslov, rojstni datum, v primeru prejema nagrade v vrednosti nad 42 EUR davčno številko, in v primeru sodelovanja s številko računa tudi kopijo le-tega in sicer na elektronski naslov na [email protected] ali po pošti na naslov NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana. Podatke morajo nagrajenci poslati v roku 3 delovnih dni od prejema obvestila o rezultatu žrebanja prek SMS sporočila oz. klica. Če nagrajenec pošlje originalni račun po pošti, mora poleg vseh že zgoraj zahtevanih podatkov pripisati tudi telefonsko številko. Nagrado prejmejo po hitri pošti v 30-ih delovnih dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O pošiljki bo izvajalec dobitnika obvestil. V primeru, da se izžrebanec na telefonski klic ali SMS, prejet s strani podjetja NESTLE, ne odzove v 3 delovnih dneh po posameznem žrebanju oziroma v roku 3 delovnih dni po prejetem obvestilu o rezultatu žrebanja Organizatorju ne sporoči davčne številke v primeru prejema nagrade v vrednosti nad 42 EUR, bo Organizator nagradne igre izbral naslednjega nagrajenca. V primeru, da nagrajencu nagrade ne bo mogoče osebno izročiti, jo bo lahko osebno prevzel na sedežu organizatorja v vnaprej dogovorjenem terminu. V primeru, da se poslana nagrada, po hitri pošti vrne nazaj, se šteje, da se je nagrajenec nagradi izrecno odpovedal. V tem primeru je Organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca in mu nagrade ni dolžan izročiti. Nagrajenec v tem primeru tudi nima pravice do nadomestila. Organizator lahko v tem primeru nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

10.2 Mladoletnik lahko prejme nagrado le, če starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s Pravili in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

10.3 S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do nagrajenca.

10.4 Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper Organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, napak nagrade, itd.).

PREKINITEV NAGRADNE IGRE
11. člen

Nagradna igra se lahko prekine samo zaradi okoliščin, za katere Organizator ne odgovarja, oziroma jih ne more preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

VARSTVO PODATKOV
12. člen

12.1 Organizator in Tehnični izvajalec (pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov) se obvezujeta, da bosta podatke obdelovala in varovala v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Udeleženci v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do izpolnitve namena vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko osebnih podatkov nagrajencev in udeležencev izključno za namene obveščanja o nagradni igri kar med drugim vključuje tudi obveščanje javnosti o rezultatih nagradne igre in izpolnjevanje davčnih obveznosti Organizatorja. Udeleženec ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Udeleženec lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov.. Udeleženec ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu v primeru suma kršitve udeleženčevih pravic oziroma suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ali veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Udeleženec v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na elektronski naslov [email protected]. Udeleženec se zaveda, da se s preklicem soglasja za obdelavo podatkov odpove sodelovanju v nagradni igri.

Zahteva za izbris podatkov in preklic soglasja ne vplivata na zakonito obdelavo podatkov s strani Organizatorja in Tehničnega izvajalca pred prejemom zahteve. Organizator bo izbrisal osebne podatke iz svojih evidenc v 30 dneh od prejema zahteve.

12.2 Organizator se zaveže, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu, skladno z veljavno zakonodajo.

KONČNE DOLOČBE
13. člen

13.1 Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre dostopna na spletni strani www.nestle.si.

13.2 Organizator si pridržuje pravico do sprememb teh Pravil. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.nestle.si.

13.3 Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v posledici prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

13.4 Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 25. 11. 2022

Organizator:
NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o.

15 x darilna kartica Tuš v vrednosti 20,00 eu

 • Janja Koderman Podboršek
 • Robert Mažič
 • Taja Korimšek
 • Monika Gunzek
 • Janja Albinini
 • Marjan Gorše
 • Nina Sitar
 • Štefka Jurič
 • Jernej Šuler
 • Marija Sitar
 • Renata Osolnik
 • Edita Globočnik
 • Tadej Urlep
 • Jože Galin
 • Damijan Kovač

5 x polaroidni fotoaparat Polaroid v vrednosti 150,00 eur

 • Vekoslava Mesaric
 • Gregor Sedej
 • Gregor Zupan
 • Katarina Vidic Čorović
 • Mihael Sitar

4 x akcijska kamera GoPro Hero v vrednosti 460,00 eur

 • Adrijana Kenda
 • Saso Vezovnik
 • Jože Lukšič
 • Irena Prodan

3 x dron v vrednosti 600,00 eur

 • Adrijana Šuligoj
 • Marko Vrbanić
 • Miran Harc