Sort results by
Sort results by

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »ZA NAJBOLJŠI PIKNIK THOMY ŽAR PODARI!«

 

Nestle i Thomy nagradna igra

 
ORGANIZATOR

1. člen

To besedilo določa pravila in pogoje sodelovanja v »ZA NAJBOLJŠI PIKNIK THOMY ŽAR PODARI!« nagradni igri (v nadaljevanju: Pravila), katere organizator je družba NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, matična številka: 5848156000 ID za DDV: SI81290292 (v nadaljevanju Organizator oz. NESTLE). Odgovornost za nagradno igro je izključno na Organizatorju.

Tehnični izvajalec in pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov je Sinhro d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, matična številka 2296390000, ID za DDV: SI38628767 (v nadaljevanju: Tehnični izvajalec).

Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletni strani www.nestle.si


NAMEN NAGRADNE IGRE

2. člen

Namen organiziranja nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke Thomy v lasti podjetja NESTLÉ, ki je navedena v 4. členu navedenih Pravil in pogojev sodelovanja.

TRAJANJE 

3. člen

Nagradna igra traja od 20. 4. 2022 do vključno 31. 5. 2022 in se nanaša na vse poslovalnice trgovskih verig v Sloveniji.


IZDELKI NAGRADNE IGRE

4. člen

Za sodelovanje v nagradni igri pridejo v poštev vsi izdelki iz asortimana blagovne znamke THOMY (majoneza, ketchup, gorčica, omake, vključno s promocijskimi pakiranji).


ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

5. člen

5.1    V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletni strani www.nestle.si. Zaposleni pri Organizatorju in Tehničnem izvajalcu, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane partnerske zveze, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe so lahko dobitniki oz. prevzamejo nagrado vendar le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. 

5.2    Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina, ki  štejeta kot prijava za sodelovanje..

5.2.1 Posameznik v času trajanja nagradne igre v kateri koli poslovalnici trgovskih verig v Republiki Sloveniji kupi vsaj en izdelek blagovne znamke Thomy ter pošlje prijavo prek SMS sporočila na številko 6001 z naslednjo vsebino: THOMY številka računa, Ime, Priimek in Naslov.
Primer:
Prejemnik: 6001
            Tekst: THOMY PE0201-02-56018, Janez Novak, Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija


Vsak poslani SMS/MMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenija, A1 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.
Tisti uporabniki, ki zaradi blokade prejemanja t.i. komercialnih sporočil ne morejo pošiljati SMS/MMS sporočil s ključno besedo na kratko številko (6001), naj za ponovno aktiviranje delovanja kontaktirajo svojega operaterja.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta kasnejša prijava razglasi za neveljavno.
Vse pravilno poslane prijave prek SMS sporočila, bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru izžre  pred prevzemom nagrade poslati Organizatorju (lahko tudi kopijo).. Iz računa mora biti razvidno, da je bil/ so bili kupljeni izdelek/izdelki Thomy, kot navedeno v prvem odstavku te točke. 
Kot pravilna prijava velja tudi, če udeleženec originalni račun skupaj s svojimi podatki pošlje po pošti na naslov NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, pod pogojem da številka računa še ni bila poslana preko SMS-a s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke). Kot pravilno sodelovanje velja tudi, če udeleženec pošlje e-mail s skeniranim računom na [email protected]

Ali

5.2.2 Posameznik v času trajanja nagradne igre pošlje prijavo preko MMS sporočila na številko 6001 ali prek email naslova na [email protected] z naslednjo vsebino: THOMY in priloženo fotografijo, ter sestavine jedi na kateri je jed fotografirana s THOMY proizvodom, v primeru, pošiljanja na zgornji e-naslov ali pošiljanja MMS na številko 6001 je potrebno dodati tudi ime in priimek, naslov ter mobilno številko udeleženca. 
Nakup izdelkov v tem primeru ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – s poslano fotografijo, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) fotografijo. Prijava mora biti unikatna, to pomeni, da se več različnih oseb ne more prijaviti s fotografijo pod isto telefonsko številko ali z isto fotografijo pod različnimi telefonskimi številkami. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa – s fotografijo, lahko sodeluje zgolj enkrat.
Vse poslane fotografije, ki zadostujejo zgornjim pogojem, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.
Vsak poslani SMS in MMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenija, A1 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen. 
Tisti uporabniki, ki zaradi blokade prejemanja t.i. komercialnih sporočil ne morejo pošiljati SMS sporočil s ključno besedo na kratko številko (6001), naj za ponovno aktiviranje delovanja kontaktirajo svojega operaterja.

Sodelovanje v nagradni igri na zgoraj opisane načine je mogoče najkasneje do 31. 5. 2022 do 24:00 ure, v kolikor je bila prijava poslana na enega izmed zgoraj opisanih načinov.
5.3    S Prijavo v nagradno igro (z eno izmed dveh možnosti iz 5. člena teh pravil) udeleženec izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi Pravili  in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval ta Pravila nagradne igre. 
5.4 Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje elektronsko sporočilo Organizatorju na naslov [email protected]. Po prejemu tega sporočila ga Organizator izključi iz svoje centralne baze podatkov.


NAGRADNI SKLAD

6. člen

6.1    Nagradni sklad vsebuje:
•    15x Weber žar na oglje (v vrednosti 340,00 €/kos)

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 5.100,00 €.

6.2    Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.


ŽREBANJE NAGRAD

7. člen

7.1    Žrebanje nagrad bo potekalo med vsemi unikatnimi številkami poslanih računov in v primeru poslane fotografije med unikatnimi fotografijami in telefonskimi številkami. Izžrebani bodo dobitniki 15 x Weber žar na oglje. Žrebanje bo potekalo v prostorih tehničnega izvajalca Sinhro, družba za komunikacije d.o.o. na naslovu Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, Slovenia.
Žrebanje nagrad bo potekalo 10.6.2021.

7.2    Vsak udeleženec je lahko izžreban samo za eno nagrado. Nagrajenci bodo izžrebani iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo nadzirala tričlanska komisija. O poteku žrebanju se bo vodil zapisnik. Komisija bo preverjala, ali je nagrajenec sodeloval v nagradni igri skladno s temi Pravili. V primeru, da se njegova Prijava kadarkoli do izročitve nagrade se razglasi za neveljavno (npr. zaradi neveljavnega ali neobstoječega računa oziroma iz drugih razlogov), izžrebani udeleženec izgubi pravico do nagrade, Organizator pa v naknadnem žrebanju izžreba novega nagrajenca. Naknadno žrebanje se izvede le za ne podeljene nagrade.

7.3    V primeru, da v nagradni igri sodeluje manjše število sodelujočih od števila nagrad, ki so predvidene, se po žrebanju nagrad, skladno s temi Pravili, preostali nagradni sklad razdeli med vse prijave, ki so prispele. V tem primeru lahko posamezni dobitnik prejme več kot eno nagrado.

8. člen

8.1    O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, mobilna številka dobitnika in naziv ter vrednost nagrade posameznega nagrajenca. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 

8.2    Razen v primeru iz točke 7.2 teh Pravil so rezultati žrebanja dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa v nobenem primeru ni mogoča. 

NAGRAJENCI

9. člen

9.1 Imena in priimki nagrajencev bodo objavljeni na spletni strani www.nestle.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju. Nagrajenci bodo o prejeti nagradi obveščeni na mobilno številko, s katero so sodelovali v nagradni igri, prek SMS sporočila ali telefonskega klica v roku 8 delovnih dni od žrebanja. Nagrajenci s sodelovanjem soglašajo da se njihovo ime, priimek, fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjeni spletni strani. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

9.2 Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

PREVZEM NAGRAD

10. člen

10.1    Nagrajenci, ki so izpolnili pogoje po teh Pravilih, morajo za prejem nagrade posredovati sledeče podatke: ime, priimek, naslov, rojstni datum, v primeru prejema nagrade v vrednosti nad 42 EUR davčno številko, in v primeru sodelovanja s številko računa tudi kopijo le-tega in sicer na elektronski naslov na [email protected] ali po pošti na naslov NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana. Podatke morajo nagrajenci poslati v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila o rezultatu žrebanja prek SMS sporočila oz. klica. Če nagrajenec pošlje originalni račun po pošti, mora poleg vseh že zgoraj zahtevanih podatkov pripisati tudi telefonsko številko. Nagrado prejmejo po hitri pošti v 30-tih delovnih dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O pošiljki bo izvajalec dobitnika obvestil. V primeru, da se izžrebanec na telefonski klic ali SMS prejet s strani podjetja NESTLE ne odzove v 3 delovnih dneh po posameznem žrebanju, oziroma v roku 5 delovnih dni Organizatorju ne sporoči davčne številke v primeru prejema nagrade v vrednosti nad 42 EUR bo Organizator nagradne igre izbral naslednjega nagrajenca l. V primeru, da nagrajencu  nagrade ne bo mogoče osebno izročiti, jo bo lahko osebno prevzel na sedežu organizatorja v vnaprej dogovorjenem terminu. V primeru, da se poslana nagrada, po hitri pošti vrne nazaj, se šteje, da se je nagrajenec nagradi izrecno odpovedal. V tem primeru je Organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca in mu nagrade ni dolžan izročiti.. Nagrajenec v tem primeru tudi nima pravice do nadomestila. Organizator lahko v tem primeru nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. 

10.2    Mladoletnik lahko prejme nagrado le, če starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s Pravili in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.
10.3    S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do nagrajenca.
10.4    Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper Organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, napak nagrade, itd.).

PREKINITEV NAGRADNE IGRE

11. člen

Nagradna igra se lahko prekine samo zaradi okoliščin, za katere Organizator ne odgovarja, oziroma jih ne more preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.


VARSTVO PODATKOV

12. člen

12.1    Organizator in Tehnični izvajalec (pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov) se obvezujeta, da bosta podatke obdelovala in varovala v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Udeleženci v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do izpolnitve namena vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko osebnih podatkov nagrajencev in udeležencev izključno za namene obveščanja o nagradni igri kar med drugim vključuje tudi obveščanje javnosti o rezultatih nagradne igre in izpolnjevanje davčnih obveznosti Organizatorja. 
Udeleženec ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Udeleženec lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. Udeleženec ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve udeleženčevih pravic oziroma suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ali veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Udeleženec v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na elektronski naslov [email protected].  Udeleženec se zaveda, da se s preklicem soglasja za obdelavo podatkov odpove sodelovanju v nagradni igri.  
Zahteva za izbris podatkov in preklic soglasja ne vplivata na zakonito obdelavo podatkov s strani Organizatorja in Tehničnega izvajalca pred prejemom zahteve. Organizator bo izbrisal osebne podatke iz svojih evidenc v 30 dneh od prejema zahteve.

12.2    Organizator se zaveže, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Udeleženci je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu, skladno z veljavno zakonodajo.

KONČNE DOLOČBE 

13. člen

13.1    Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre dostopna na spletni strani www.nestle.si.  
13.2    Organizator si pridržuje pravico do sprememb teh Pravil. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.nestle.si.
13.3    Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v posledici prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.
13.4    Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
                                                    

Ljubljana, 20.4.2022
Organizator:
NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o.