Sort by
Sort by

PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA “Lahko osvojis nagrade Jurassic World Dominion z Nestlé Žitaricami”

Nagradne igre: Jurassic World Dominion z Nestlé Žitaricami


1. člen

Organizator nagradnega natečaja "Lahko osvojis nagrade Jurassic World Dominion z Nestlé Žitaricami" (v nadaljevanju: Natečaj) je družba NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o.. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka 5848156000, ID za DDV SI 81290292 (v nadaljevanju: Organizator). Odgovornost za izvedbo Natečaja je izključno na Organizatorju; socialno omrežje, določeno v teh pravilih, z Natečajem ni povezano, ga ne sponzorira in ne promovira. Ta pravila natečaja (v nadaljevanju: Pravila) bodo objavljena na strani www.nestle-cereals.com/jurassicworld3.

2. člen

Natečaj traja od dne 1.5.2022. od 00:00 ure dalje do dne 30.6.2022.  do 23.59 ure. Natečaj je objavljen in se izvede na spletni strani www.nestle-cereals.com/jurassicworld3.

3. člen

Pravico do udeležbe na natečaju imajo vse fizične osebe, ki stalno ali začasno prebivajo v Republiki Sloveniji na dan zaključka Natečaja, če sprejmejo ta Pravila. Oseba, ki izpolni v prejšnji povedi navedene pogoje, se v nadaljevanju imenuje Udeleženec.

Osebe, mlajše od 18 let (v nadaljevanju: Mladoletnik), lahko sodelujejo v Natečaju le ob soglasju njihovega starša, posvojitelja ali skrbnika. Mladoletnik je dolžan ob prijavi na Natečaj predložiti ustrezno pisno soglasje svojega starša, posvojitelja ali skrbnika, s katerim Mladoletnikov starš, posvojitelj oziroma skrbnik v imenu Mladoletnika izjavi soglasje s temi Pravili.

Na Natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in agencijah iz 8. člena teh Pravil, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji Natečaja, ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja.

4. člen

Za udeležbo na Natečaju mora Udeleženec na strani www.nestle-cereals.com/jurassicworld3 vnesti promo kodo z zavitka nekega izmed izdelkov iz 1. člena, svoje ime in priimek, mesto prebivališča, e-poštni naslov in telefonsko številko, odgovoriti na vprašanje »Opiši nam svojo najljubšo družinsko dogodivščino?« in klikniti na kvadratek poleg izjave, da se strinja s Pravili natečaja. Nujno je, da se v odgovoru omenijo žitaric za zajtrk Nestlé, saj bodo samo taki odgovori sodelovali v natečaju. Nakup izdelkov ni pogoj za udeležbo na tem natečaju. Promo kodo najdete na hrbtni strani promo zavitka, vsak izdelek pa ima svojo generično kodo (npr. vsak izdelek Nesquik 375g ima kodo REN86N).

Udeleženec, ki ni registriran v skladu s pravili, bo samodejno izključen iz udeležbe na Natečaju in se ne bo upošteval pri podelitvi nagrade. Enako se obravnava glede na udeleženca, ki je dal napačne informacije. Udeleženec, ki ni registriran v skladu s temi Pravili ali ob prijavi posredoval nepravilne informacije, je samodejno na podlagi teh Pravil izključen iz Natečaja in samodejno izgubi pravico do nadaljnje udeležbe v Natečaju oziroma do prejema nagrade, če je v tem času zmagal. V izogib dvomu, uporaba lažnih profilov ali dvojnih oziroma večkratnih profilov ni dovoljena – Udeleženec, ki uporabi lažni profil ali več kot en profil, je samodejno izključen iz Natečaja z vsemi profili. Oseba, ki predloži nepravilne ali neresnične informacije, je izključno odgovorna za takšno zlorabo podatkov.

Organizator si pridržuje pravico, da ne upošteva predložene vsebine, ki izraža kakršnokoli nestrpnost ali rasno, spolno ali drugo obliko diskriminacije ali kako drugače krši ta Pravila ali veljavne predpise Republike Slovenije.

Organizator ne odgovarja za uporabo spletnih oziroma socialnih omrežij ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za uporabo in obdelavo osebnih podatkov Uporabnikov s strani socialnih omrežij v kakršnemkoli obsegu. Vsak uporabnik prostovoljno in na lastno odgovornost uporablja socialna omrežja. Uporabniki so se dolžni sami seznaniti s politiko in pravili varstva osebnih podatkov socialnih omrežij. Organizator prav tako ne odgovarja za (i) (ne)delovanje spletnih strani, (ii) storitve, ki jih opravlja ponudnik storitev, za katerega Organizator ni izrecno prevzel jamstva (npr. ponudnik poštnih storitev), (iii) kakršnekoli posledice, ki bi jih Udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v Natečaju, (iv) dostavo pošiljke z nagrado, (v) kakršnekoli posledice ob uporabi oziroma koriščenju nagrad.

5. člen

Cilj natečaja je izbrati in nagraditi 60 udeležencev ki so po svobodni oceni Organizatorja (tj. žirije) najbolj kreativno odgovorili na nagradno vprašanje zastavljeno  na spletni strani www.nestle-cereals.com/jurassicworld3. Organizator imenuje tričlansko žirijo, ki bo pregledala prejete odgovore Udeležencev. Žirija bo po koncu Natečaja izmed Udeležencev izbrala 60 Udeležencev z najbolj ustvarjalnimi odgovore postavljenim na strani www.nestle-cereals.com/jurassicworld3 (v nadaljevanju: Nagrajenci). 60 najboljših prijav osvoji nagrado.
Imena Nagrajencev bodo objavljena v treh (15) delovnih dneh po končanem Natečaju na strani www.nestle-cereals.com/jurassicworld3. Vsak Nagrajenec prejme nagrade dobi en (1) Jurassic World Dominion nahrbtnik. Organizator bo Nagrajence kontaktiral prek e-poštnega naslova, ki jo ga vnesli na spletni strani ob prijavi. Nagrajenec je dolžan v sedmih (7) dneh dostaviti svoje osebne podatke (naslov), potrebne za organizacijo dostave in prevzema nagrade. Če se Nagrajenec v navedenem roku ne javi ali na drug način ne dostavi svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade, izgubi pravico do nagrade, nagrada pa bo ponujena drugemu Udeležencu po izbiri žirije oziroma ne bo podeljena (odločitev, ali bo nagrada ponujena drugemu Udeležencu ali pa ne bo podeljena, je v izključni pristojnosti žirije). Z Nagrajenčevim prevzemom nagrade prenehajo vse obveznosti Organizatorja do Udeleženca oziroma Nagrajenca. Nagrajenec ne more zahtevati nagrade v večjih količinah ali drugačne od tiste, ki je navedel Organizator v teh Pravilih. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, drug izdelek ali storitev. Vsak Udeleženec lahko osvoji največ eno nagrado. Nagrade bodo Nagrajencem dostavljene v trideset (30) dneh od datuma objave Nagrajencev na www.nestle-cereals.com/jurassicworld3.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, drug izdelek ali storitev. Vsak Udeleženec lahko osvoji največ eno nagrado. Nagrade bodo dobitnikom dostavljene v trideset (30) dneh od datuma objave dobitnikov na www.nestle-cereals.com/jurassicworld3.

Odločitev žirije je dokončna; nihče od Udeležencev nima pravice do pritožbe na izbor. 

6. člen

Udeleženec jamči in zagotavlja, da je edini in izključni imetnik vseh avtorskih pravic za objavljeno vsebino, če je vsebina zaščitena z avtorskimi pravicami, ter da prijavljena vsebina z ničemer ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb. Če je avtor vsebine Mladoletnik, soglasje za uporabo vsebine da njegov starš, posvojitelj ali skrbnik. Če pride do kršitve avtorskih pravic, pravic intelektualne lastnine ali sorodnih pravic, je Udeleženec izključno odgovoren za takšno kršitev. S prijavo vsebine na Natečaj Udeleženec soglaša, da se vsebina objavi z namenom komunikacije Nagrajenca natečaja ter vzpostavi in prenese na Organizatora neomejen prost dostop do prenesenih vsebin v kakršni koli obliki in izključno za interno uporabo.

Članek 7

Organizator bo pregledal vse prijave. Organizator ima izključno pravico, da Udeleženca v kadarkoli izloči iz Natečaja, če:

 • Udeleženec prekrši Pravila;
 • se Udeleženec na zahtevo Organizatorja v 96 urah ne odzove ali posreduje netočne osebne podatke ali iz kakršnega koli drugega razloga ni mogoče stopiti v stik z njim; 
 • je bila v bistvenem enaka vsebina že prijavljena na Natečaju;
 • prijavljena vsebina ne ustreza temi Natečaja;
 • ena ali več oseb, ki so označene v vsebini, zahteva odstranitev vsebine z Natečaja iz kakršnega koli razloga;
 • prijavljena vsebina ni avtorsko delo Udeleženca; 
 • Udeleženec uporablja lažen profil za prijavo na Natečaj; lažni profili bodo obravnavani kot vsi profili, za katere obstaja utemeljen dvom, da so ustvarjeni izključno za namen udeležbe na Natečaju; 
 • je prijavljena vsebina žaljiva ali vulgarna ali na kakršenkoli način predstavlja vsebino, ki ni v skladu s temi pravili ali zakonom.
 • se ugotovi, da je Udeleženec, ki je Mladoletnik, podal napačne podatke o sebi ali svojem staršu (skrbniku);
 • Udeleženec ne predloži dokazila o potrebnem soglasju osebe, zlasti Mladoletnika, za uporabo njegovih osebnih podatkov v roku 24 ur na zahtevo Organizatorja.  

Članek 8

S prijavo na Natečaj Udeleženec potrjuje, da je seznanjen s Pravili in določbami zbiranja in obdelave njegovih osebnih podatkov. Organizator bo za potrebe sodelovanja na Natečaju od Udeleženca zbral ime in priimek. Vsi osebni podatki Udeleženca, ki se zbirajo med Natečajem, se uporabljajo izključno za namene izvajanja in izvedbe Natečaja. Organizator bo od Nagrajenca pridobil tudi dodatni osebni podatek: naslov in telefonsko številko, da bi Nagrajencu dostavil nagrado, ter davčno številko. Osebni podatki udeležencev in Nagrajenca se hranijo največ 2 meseca od zaključka Natečaja, po katerem bodo trajno izbrisani (razen podatka o davčni številki Nagrajenca, ki ga bo Organizator hranil do poteka roka, določenega z vsakokrat veljavnimi predpisi). Organizator bo v medijih po svoji izbiri objavil ime, priimek in mesto prebivališča Nagrajenca. Udeleženec lahko v vsakem trenutku od Organizatorja zahteva, da preneha obdelovati njegove osebne podatke, in sicer to stori z elektronskim sporočilom na [email protected]; Udeleženec izjavlja, da je s posredovanjem zahtevek za prenehanje obdelave osebnih podatkov seznanjen, da zaradi tega morda ne bo mogel sodelovati na Natečaju, s čimer se Udeleženec strinja. Osebne podatke Udeleženca bosta v Organizatorjevem imenu obdelala

 • agencija (ARC-Kranj, d.o.o. Hrastje 52k, 4000 Kranj, Slovenija)
 • Qualifio SA 16 Place de l’Université 3rd floor 1348 Louvain-La-Neuve, Belgium,VAT: BE 0822.741.924

ki pomagata Organizatorju pri izvedbi Natečaja, na podlagi pogodbe, sklenjene med Organizatorjem in Agencijo. Organizator bo sprejel vse potrebne ukrepe v organizacijskem in tehničnem smislu za zaščito osebnih podatkov Udeleženca v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator lahko osebne podatke Udeleženca prenese tudi znotraj skupine Nestle, kar pomeni tudi države zunaj Evropskega gospodarskega prostora, če je zagotovljena ustrezna raven varstva osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi. Šteje se, da je Udeleženec zbral privolitve tretjih oseb, katerih osebni podatki so bili vloženi v okviru svoje vsebine, v primeru, da te osebe niso Udeleženci Natečaja.

Udeleženec mora pri posredovanju informacij zagotoviti resnične, točne in popolne kontaktne podatke o sebi. Udeleženec soglaša, da ga bo Organizator kontaktiral s kontaktnimi podatki. V primeru nedostopnosti Udeleženca iz kakršnega koli razloga, vključno z nepravilnimi informacijami ali nezmožnostjo vzpostavitve stika, se bo Organizator ravnal v skladu z določbami 7. člena Pravil.

Udeleženec s predložitvijo prijave potrjuje, da je bil obveščen o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani Organizatorja lahko Udeleženec pridobi prek Obvestila o zasebnosti, objavljenega na uradni spletni strani Organizatorja.

9. člen

Organizator bo za Nagrajence, ki bodo prejeli nagrade, katerih vrednost presega 42,00 EUR, od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. Če podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20,00 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpis.

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (Organizator bo obračunal in odvedel akontacijo dohodnine v skladu s predpisi). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme Nagrajenca.

Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi Nagrajenec sam (npr. stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

10. člen

Organizator si pridržuje pravico odstopiti od izvedbe  Natečaja, če nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren niti jih ne more preprečiti, popraviti ali se jim izogniti. Če Organizator odstopi od Natečaja, z dnem odstopa prenehajo vse morebitne obveznosti Organizatorja do Udeleženca. Organizator ne odgovarja za tehnične težave ali napake pri vnosu podatkov in za druge razloge, ki niso odvisni od Organizatorja. Udeleženec, ki sodeluje na Natečaju, sprejema pravice in obveznosti iz Pravil. Organizator si pridržuje pravico do spremembe Pravil, o čemer bo obvestil Udeležence na strani www.nestle-cereals.com/jurassicworld3 .

V primeru spora med Organizatorjem in Udeležencem je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pravila veljajo od dneva objave na spletni strani- www.nestle-cereals.com/jurassicworld3.